search
 • hy
 • en
vectorpaint

JavaScript / React development course

React is a declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces. It lets you compose complex UIs from small and isolated pieces of code called “components”. It is maintained by Facebook and a community of individual developers and companies. React can be used as a base in the development of single-page or mobile applications.

Benefits

Best teaching methods

Best teaching methods

Reviewed by more than 200 graduates

Real projects

Real projects

Practical tasks and projects during the whole process

Certificate based

Certificate based

Our graduates are provided with certification

Study Hard, Study Free! *

50%

discount if the score is between 4.4 - 4.7

100%

discount if the score is between 4.8 - 5

30%

discount if the score is between 4 - 4.3

Instructors

Davit Sargsyan

Davit Sargsyan

React JS developer at SoftConstruct
Derenik Khachatryan

Derenik Khachatryan

React JS Developer at Ucraft
Taron Hovsepyan

Taron Hovsepyan

React JS Developer at SoftConstruct
Davit Sargsyan

Davit Sargsyan

Software Engineer at Digitain

Is this course for you? Sure if

 • you want to specialize as a front-end developer
 • you want to specialize in the most demanded web framework
 • you have an algorithmic way of thinking
 • Duration: 5 months
 • Price: 51.000 AMD/month
 • Admission Deadline: 17/10/2021

By the end of this course you will be able to

develop websites and applications with widely used React Framework

develop websites and applications with widely used React Framework

design interface components for JS-based web applications using the React ecosystem

design interface components for JS-based web applications using the React ecosystem

present your ready-made projects to partner companies

present your ready-made projects to partner companies

get a job in leading IT companies as a React developer

get a job in leading IT companies as a React developer

Syllabus

Phase 1 | HTML5/CSS3

 • Ծանոթացում համացանցի աշխատանքին և վեբ կայքերի ստեղծման սկզբունքներին, HTML ֆունդամենտալ թեգեր, սիմվոլներ, ցուցակներ

 • Աղյուսակներ, iframe թեգ, մուլտիմեդիա

 • head թեգում գործածվող թեգեր, վեբ էջի հիմնական կառուցվածք

 • HTML5 թեգեր և ատրիբուտներ, ինֆորմացիայի մուտքագրման համակարգ

 • Ծանոթացում CSS-ի հետ, selector-ներ և կոմբինատորներ, տառերի և տեքստերի հետ աշխատանք

 • Background հատկանիշ, չափսերի հատկանիշներ

 • Box մոդել, Border, Outline, Padding, Margin, Display հատկանիշ

 • Pseudo էլեմենտներ և կլասներ, Էջում էլեմենտների դասավորվածության հետ աշխատանք

 • CSS3 ստանդարտներ, User Agent, Filter հատկանիշ, Responsive դիզայն, անիմացիաներ

 • Փոփոխականները CSS-ում, Flexbox, Grid

 • Ծանոթացում CSS-ի preprocessor-ներին՝ Sass, Less

 • Փուլի ամփոփում

 • Exam

Phase 2 | JavaScript Essentials

 • Ընդհանուր ծանոթացում ծրագրավորման հետ։ Ծանոթացում JS-ին՝ փոփոխականներ և օպերատորներ։ Data Type-երը JS-ում

 • Պայմանական կառուցվածքներ (if, switch , ternary operator) և տրամաբանական օպերատորներ։ let, var const keyword-ների տարբերությունը

 • Primitive type-երի բոլոր մեթոդների աշխատանքը

 • Ծանոթացում օբյեկտների հետ և դրանց կարևորությունը JS-ում

 • for, for in, while և do while ցիկլեր։ Գլոբալ և լոկալ scope-երի տարբերությունները

 • Array օբյեկտի տվյալի տեսակ։ Array-ի և Object-ի տարբերությունները։ Array-ի մեթոդները և դրանց կարևորությունները

 • Ֆունկցիաներ, դրանց դերը JS-ում։ Hoisting-ի աշխատանքը JS-ում: Function Expression և Function Declaration, դրանց նմանությունները և տարբերությունները

 • Callback functions: Ծանոթացում Array-ի callback մեթոդների հետ

 • Ռեկուրսիա

 • Աշխատանք this-ի հետ։ call, apply և bind մեթոդների ուսումնասիրում

 • setTimeout և setInterval ֆունկցիաների ասինխրոն աշխատանքը: Ծանոթացում Date և Math օբյեկտներին։ Regular Expressions

 • Ծանոթացում DOM-ի և BOM-ի հետ։ Աշխատանք Event-ների հետ

 • Փուլի ամփոփում, թեստի նախապատրաստում

 • Exam

Phase 3 | JavaScript Advanced

 • Ծանոթացում օբյեկտ կողմնորոշված և ֆունկցիոնալ ծրագրավորման հետ, դրանց տարբերությունները և առանձնահատկությունները

 • Primitive type-երի և Reference type-երի տարբերությունները։ Ծանոթացում JS-ի Heap-ի և Stack-ի հետ։ Memory Management

 • Object-ների կլոնավորում։ Deep copy և Shallow copy

 • JS functions under the hood։ Function Execution Context։ (IIF)

 • Lexical Environment, Closure

 • Ծանոթացում OOP գաղափարի հետ (ինկապսուլացիա, պոլիմորֆիզմ, ժառանգականություն, աբստրակցիա)։ Constructor-ի եւ Object-ի կարևորությունը OOP-ում

 • Getter-ներ եւ Setter-ներ (get և set)։ Object-ի descriptor flag-ներ

 • Ֆունկցիոնալ ժառանգականություն։ Օբյեկտների ստեղծում function constructor-ի միջոցով

 • JS-ի Native Constructor-ներ (Object Wrappers)։ Proto-ի եւ prototype-ի աշխատանքը

 • Աշխատանք class-երի հետ և դրանց կարևորությունը։ Class-ի եւ function constructor-ների տարբերությունները

 • Ժառանգական կապերի ստեղծում class-երի միջեւ։ instanceOf օպերատոր, Mixins

 • Static, Private և Protected մեթոդներ

 • Exam

Phase 4 | JavaScript Advanced 2

 • Event Loop-ի աշխատանքը։ Call Stack, Web API, Queue

 • Սինխորն և ասինխրոն JS։ Աշխատանք Promise-ների հետ։ Micro Task Queue

 • Ծանոթացում JSON ֆորմատի հետ։ JSON տեսակի տվյալների ստեղծում և աշխատանք դրանց հետ

 • Ծանոթացում async / await keyword-ների աշխատանքի հետ

 • Ծանոթացում XMLHttpRequest-ներին։ Աշխատանք fetch-ի և API-ների հետ

 • Map, Set, WeakMap, WeakSet object-ների աշխատանքը

 • Iterator-ներ, Function Generator-ներ, for of ցիկլի աշխատանքը և դրա տարբերությունը for in-ից

 • Մոդուլյար համակարգը JS-ում։ export և export default keyword-ների տարբերությունը

 • EcmaScript 6-ի և բարձր ստանդարտների առավելությունները։ spread և rest օպերատորներ։ Destructuring array-ների և object-ների միջից

 • LocalStorage, sessionStorage, Cookie, Navigator, History. դրանց կարևորությունը և օգտագործման անհրաժեշտությունը

 • Ծանոթացում JS-ի գրադարաններին և framework-ներին։ Փուլի ամփոփում

 • Exam

Phase 5 | React JS

 • ES2015 essential basics, Introduction to React

 • Components-based architecture React elements and Components

 • Virtual DOM, Communication between Components(Props, Refs)

 • Components’ state, handling data changes with state

 • Synthetic events

 • React Lifecycle methods

 • Talking to Remote Servers directly from React

 • Introduction to tools that used with React (npm / yarn, webpack)

 • Introduction to Redux, Store

 • Actions and Action Creators

 • Reducers, (middleware) and Store Manipulations

 • Talking with remote servers with usage of Redux, global data flow

 • Introduction to state management . Introducing to Redux

 • Actions and Action creators in Redux

 • Reducers . Handling Actions

 • Handling more Actions and splitting Reducers

 • Introduction to store . Why do we need store?

 • App data flow with Redux

 • Usage with React

 • Adding Redux to the Project

 • Working on real project

For further details watch the video

Information

 • Admission is held by an interview with the instructor.
 • The educational process is full of practical tasks and real projects.
 • After successfully completing the whole course our graduates are provided with certificates.
 • There are corporate packages for organizations.
 • You can join the course from any phase, if you already have the skills of the previous stages.
 • The score is counted based on notes and the result of final exam.
 • For additional questions feel free to contact us!