search
 • hy
 • en
java

Java Development Course

Java is a powerful general-purpose programming language. It is used to develop desktop and mobile applications, big data processing, embedded systems, and so on. According to Oracle, the company that owns Java, Java runs on 3 billion devices worldwide, which makes Java one of the most popular programming languages.

Benefits

Best teaching methods

Best teaching methods

Reviewed by more than 200 graduates

Real projects

Real projects

Practical tasks and projects during the whole process

Certificate based

Certificate based

Our graduates are provided with certification

Study Hard, Study Free! *

50%

discount if the score is between 4 - 4.3

100%

discount if the score is between 4.8 - 5

30%

discount if the score is between 4 - 4.3

Instructors

Ruben Manukyan

Ruben Manukyan

Senior Java developer at EPAM Systems
Vahan Yeghyan

Vahan Yeghyan

Senior Java Developer at EPAM Systems
Davit Sardaryan

Davit Sardaryan

Java Developer at ConnectTo Communications

Is this course for you? Sure if

 • you have basic knowledge of computer
 • you have an algorithmic way of thinking
 • you want to specialize as a Back-End developer
 • Duration: 6 months
 • Price: 53.000 AMD/month
 • Admission Deadline: 31/01/2022

By the end of this course you will be able to

create Java-based multifunctional and cross-platform applications

create Java-based multifunctional and cross-platform applications

program web sites’ Server-Side (Back-End) platform

program web sites’ Server-Side (Back-End) platform

present your ready-made projects to partner companies

present your ready-made projects to partner companies

get a job in leading IT companies as a Java developer

get a job in leading IT companies as a Java developer

Syllabus

Փուլ 1 | Java Core

 • Ծանոթացում Java-ին, պրիմիտիվ փոփոխականներ, բինար համակարգ

 • Տրամաբանական և պայմանի օպերատորներ

 • Ցիկլային օպերատորներ(for, while, do while), անվերջ ցիկլ և նրա կիրառությունը

 • Միաչափ զանգված, կիրառման հնարավորին տարբերակները:for-each ցիկլ

 • Երկչափ զանգվածներ (Մատրիցա)

 • Բազմաչափ զանգվածներ, բազմաչափ զանգվածի օրինակներ

 • String, ծանոթացում String-ի մեթոդների հետ

 • StringBuilder,StringBuffer StringTokenizer, StringJoiner, String pool

 • Compiler, JIT, JVM, JDK, Final հաստատուն փոփոխականներ, ծանոթացում Debugger-ի հետ, Immutable և mutable class-ներ

 • Վերադարձնող, անվերադարձ մեթոդներ

 • Ռեկուրսիա։ Varargs

 • File I/O Stream, New I/O, Garbage Collector

 • Թեստ

Փուլ 2 | Java OOP

 • Նախորդ փուլի թեստի քննարկում, ալգորիթմերի տեսություն

 • Data Structure

 • Ծանոթացում Class-ների և օբյեկտների հետ, Heap-ը և Stack-ը հիշողության մեջ, կոնստրուկտորի հետ ծանոթացում և դրա դերը օբյեկտի ստեղծման մեջ

 • Ծանրաբեռնված կոնստրուկտորներ, ծանրաբեռնված մեթոդներ, static բլոկներ, static մեթոդներ, static և վիրտուալ մեթոդների տարբերությունը, օբյեկտների զանգված

 • Ժառանգականություն, կոնստրուկտորի պահվածքը ժառանգականության ժամանակ

 • Package-ներ, ինտերֆեյս և ֆունկցիոնալ ինտերֆեյս, բազմաժառանգականությունը interface-ում, աբստրակտ մեթոդներ, ինկապսուլացիա:Լյամբդա գրելաձև

 • Պոլիմորֆիզմ, պոլիմորֆ մեթոդներ, աբստրակցիա, աբստրակտ կլասներ

 • Java Reflections API, getclass() մեթոդը reflection-ում

 • Generics, generics-ը կլասսներում և մեթոդներում

 • JCF, Տվյալների կառուցվածքը Collection-ում

 • Enum, Thread-ներ և դրանց նշանակությունը ծրագրավորման մեջ: Thread class, Runnable interface

 • MultiThreading, synchronized մեթոդներ, volatile, transient փոփոխականներ, Thread class, Runnable interface

 • Թեստ

Փուլ 3 | Java Enterprise Edition

 • Ծանոթացում database-երին. SQL, MySQL, JDBC

 • DDL and DML հրամաններ, SQL joins

 • One-to-one, one-to-many relationships, foreign keys

 • Ավտոմատացման գործիքների կառուցում: Ծանոթացում Maven-ին և Gradle-ին

 • HTTP protocol. Ծնոթացում servlet-ին. Tomcat

 • ServletContext, ServletConfig.

 • HttpServletRequest, HttpServletResponse.

 • Ժառանգման մեթոդները Class-ի և prototype-ի միջոցով

 • JSP, JSP lifecycle. JSP and Servlet

 • JSP actions, form processing

 • Writing filters

 • Cookies, session

 • Թեստ

Փուլ 4 | Spring Framework / Level 1

 • Նախորդ փուլի թեստի քննարկում, Spring Framework-ի կառուցվածքը

 • Spring Application-ի ստեղծելու տարբերակները` օգտագործելով (Maven և Gradle) գործիքները

 • Dependency Injection design pattern և իր տեսակները (մաս 1-ին )

 • DI կապը Spring Framework-ի հետ (մաս 2-րդ)

 • Ծանոթացում Bean-ի lifecycle-ին, BeanPostProcessor ինտերֆեյս

 • Bean Scope, @Profile ,@Contitional annotations

 • Bean-ի runtime ռեգիստրացիան, runtime տվյալների ինտեգրում

 • Aspect-Oriented Programming (AOP) (մաս 1-ին)

 • Aspect-Oriented Programming (AOP) (մաս 1-ին)

 • Spring Expression Language (SPEL)

 • Unit Test-երի ինտեգրումը Spring , Mockito framework

 • Integration test-երի կազմակերպումը Spring-ում

 • Թեստ

Փուլ 5 | Spring Framework / Level 2

 • Նախորդ փուլի թեստի քննարկում, ծանոթացում MVC design pattern-ին

 • Spring web application-ի ստեղծման տարբերակները, Spring MVC application-ի կառուցվածքի ուսումնասիրում (մաս 1-ին)

 • Spring MVC application-ի կառուցվածքի ուսումնասիրում (մաս 2-րդ )

 • REST- ի հիմնական հասկացությունները

 • REST-ի ինտեգրումը Spring

 • JSON և XML տվյալների փոխանակում, RequestEntity և ResponseEntity

 • JDBC-ի ինտեգրումը Spring , JdbcTemplate

 • Hibernate-ի ինտեգրումը Spring (մաս 1-ին)

 • Hibernate-ի ինտեգրումը Spring (մաս 2-րդ)

 • Spring Data JPA (մաս 1-ին)

 • Spring Data JPA (մաս 2-րդ)

 • RESTful Web սերվիսի ստեղծումը Spring-ի միջոցով

 • Թեստ

Information

 • Admission is held by an interview with the instructor.
 • The educational process is full of practical tasks and real projects.
 • After successfully completing the whole course our graduates are provided with certificates.
 • * The scores are counted based on the result of the final test.
 • For additional questions fell free to contact us!